Privacyreglement

De praktijk hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Dossier
De wet verplicht een dossier aan te leggen waarin informatie wordt vastgelegd die nodig is om zorgvuldig onderzoek te doen en goede zorg te bieden. Het is verplicht dossiers twintig jaar te bewaren.

Rechten
U hebt recht op inzage in of op een afschrift van informatie uit het dossier. Als u onjuistheden mocht aantreffen dan kan u vragen om verbeteringen aan te brengen of aanvullingen op te nemen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen dan kan u vragen een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Het is mogelijk te vragen om vernietiging van (delen uit) het dossier.

Voor bovengenoemde rechten geldt dat er in principe aan de vraag voldaan zal worden. Wanneer de belangen van derden daarbij geschaad (kunnen) worden, kan een verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden.

Geheimhouding
De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht wat inhoudt dat informatie aan derden alleen na uw uitdrukkelijke toestemming of die van uw wettelijk vertegenwoordiger verstrekt kan worden.
U of uw wettelijk vertegenwoordiger kan de toestemming (voor de toekomst) altijd weer intrekken.

In bijzondere situaties heeft de behandelaar het recht om zonder uw toestemming informatie aan derden te verstrekken. In die bijzondere situaties wordt in de regel eerst contact met u opgenomen om de informatieverstrekking te bespreken.

Kind en jongere
Bij een kind onder de twaalf jaar oefenen de gezaghebbende ouders de rechten van het kind uit, bij een jongere van twaalf tot zestien jaar kunnen de jongere en de gezaghebbende ouders beiden de rechten van de jongere uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zelfstandig zijn rechten uit.

Is een jongere vanaf twaalf jaar als gevolg van een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen dan oefenen de gezaghebbende ouders de rechten namens de jongere uit.

Volwassene
Is een volwassene als gevolg van een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen dan oefent een mentor of curator de rechten namens de volwassene uit.

Is in een dergelijke vertegenwoordiging niet voorzien dan oefenen de ouders of broer, zus of een meerderjarig kind de rechten namens de volwassene uit.

Meer informatie
U kan voor meer informatie contact opnemen met de praktijk.