Vergoedingen

Volwassene
Vergoeding van psychologische behandelingen in de basis ggz valt onder de basisverzekering1, er zijn echter voorwaarden en beperkingen aan verbonden.

Zo is er bijvoorbeeld een verwijzing van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens het classificatiesysteem DSM-5.

Verder is er voor bepaalde klachten geen recht op vergoeding zoals bij relatieproblemen, burnout.

De praktijk heeft om inhoudelijke redenen geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en werkt op restitutiebasis, dat houdt in dat de cliënt de factuur van de praktijk ontvangt, aan de praktijk betaalt en voor vergoeding indient bij de zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort zorgpolis dat de cliënt heeft. De cliënt kan over het algemeen kiezen uit een budget-, natura- of restitutiepolis.

Gaat de cliënt naar een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars, een zogenaamde ongecontracteerde zorgaanbieder, dan geeft een restitutiepolis over het algemeen een volledige keuzevrijheid aan zorgaanbieders met een volledige vergoeding.

Gaat de cliënt naar een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars, een zogenaamde ongecontracteerde zorgaanbieder, dan geven een natura-, en budgetpolis een lagere vergoeding.

Mogelijk is er van tevoren een akkoordverklaring, machtiging van de zorgverzekeraar nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Het kan ook zijn dat de zorgverzekeraar het aantal vergoede behandelingen beperkt.

Op de website www.contractvrijepsycholoog.nl wordt een overzicht gegeven van vergoedingen bij verschillende zorgpolissen wanneer de cliënt naar een ongecontracteerde zorgaanbieder gaat.

Het blijft belangrijk om goed kennis te nemen van de polisvoorwaarden en zo nodig navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

Jeugdige
Vergoeding van psychologische behandelingen voor jeugdigen tot 18 jaar valt onder de gemeente waar de jeugdige woont.

De praktijk heeft om inhoudelijke redenen geen contracten afgesloten met gemeenten, over het algemeen is behandeling mogelijk bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder op grond van een persoons gebonden budget dat bij de gemeente aangevraagd kan worden.

1 de basisverzekering kent vanaf 18-jarige leeftijd een verplicht eigen risico.