Vergoedingen

Volwassene
Vergoeding valt onder de basisverzekering, er zijn echter voorwaarden en beperkingen aan verbonden.

Zo is er een verwijzing van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens het classificatiesysteem DSM-5.

Verder is er voor bepaalde klachten geen recht op vergoeding zoals bij een aanpassingsstoornis, bij werk- en relatieproblemen.

De praktijk sluit geen contracten af met zorgverzekeraars en werkt op restitutiebasis, dat houdt in dat de cliënt de factuur van de praktijk ontvangt, aan de praktijk betaalt en voor vergoeding indient bij de zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort zorgpolis dat de cliënt heeft. De cliënt kan over het algemeen kiezen uit een budget-, natura-, combinatie- of restitutiepolis.

Gaat de cliënt naar een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars dan geven een budget-, natura- en combinatiepolis een lagere vergoeding, bij een restitutiepolis geeft nog een enkele zorgverzekeraar een volledige vergoeding.

Over het algemeen wordt het aantal vergoede behandelingen beperkt door de zorgverzekeraars.

Mogelijk is er van tevoren een akkoordverklaring of machtiging van de zorgverzekeraar nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Het is belangrijk om goed kennis te nemen van de polisvoorwaarden en zo nodig navraag te doen bij de zorgverzekeraar.

Op de website www.contractievrijepsycholoog.nl wordt een overzicht gegeven van vergoedingen bij verschillende zorgpolissen wanneer de cliënt naar een ongecontracteerde zorgaanbieder gaat.

Jeugdige
Vergoeding voor jeugdigen tot 18 jaar valt onder de gemeente waar de jeugdige woont.

De praktijk sluit geen contracten af met gemeenten, over het algemeen is behandeling bij een niet gecontracteerde zorgaanbieder mogelijk op grond van een persoonsgebonden budget dat bij de gemeente aangevraagd kan worden.